در مورد EPRINTS

در باره این نرم افزار

این سامانه در حال اجرای نسخه EPrints 3.3.15می باشد.

EPrints نرم افزار رایگانی است که در دانشکده علوم الکترونیک و کامپیوتر دنشگاه ساتمتون انگلیس برنامه نویسی و طراحی شده است.

نسخه فارسی این نرم افزار در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تهیه شده است و بنا به نیاز های دانشگاه تغییراتی در بانک اطلاعاتی و قسمت های دیگر ایجاد شده است.

فهرست مجریان و همکاران پروژه در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  • دکتر شهاب بهلولی

فهرست مجریان و همکاران پروژه

مجری اصلی + معماری نرم افزار

برنامه نویسان

مشارکت کننده گان

مشاور تجربیات کاربران

مدیریت پروژه

مدیریت جامعه نرم افزاری

ویژگی های بصری و نرم افزاری


تکنولوژی های بکار رفته و پشتیانی شونده:

ساخته شده بر پایه: MySQL, Apache Webserver, Perl, mod_perl, XML, DOM, ParaCite, GNU EPrints.

پشتیانی کننده از : Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, VLit Transclusions, Valid XHTML, Valid CSS.

بخشی از: The GNU Project.


University of Southampton School of Electronics and Computer Science

GNU EPrints is Copyright © University of Southampton, 2000-2006.